Budowa szamba bez zgłoszenia

Podczas planowania budowy domu często okazuje się, że do naszej działki nie jest doprowadzona kanalizacja. W takim przypadku musimy zdecydować się na alternatywny sposób odprowadzania ścieków. Jednym z nich jest budowa tradycyjnego szamba. Sprawdź, jakie formalności okażą się niezbędne przed budową zbiornika na nieczystości ciekłe i czy możesz wybudować szambo bez zgłoszenia!

Pozwolenie na budowę szamba — kiedy jest konieczne?

W Polsce wiele robót budowlanych wymaga uzyskania wcześniej stosownego pozwolenia na budowę. Jest to możliwe poprzez złożenie wniosku wraz z projektem i opisem planowanych prac do starostwa powiatu, na którego terenie leży nasza działka. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że pozwolenia na budowę może wymagać również zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, czyli zarówno popularne szamba betonowe, jak i te wykonane z tworzyw sztucznych. Dotyczy to jednak zbiorników większych niż 10 m3 oraz wszystkich zbiorników na działkach znajdujących się na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska (np. Obszar Natura 2000).

Natomiast jeśli chodzi o szamba o pojemności mniejszej niż 10 m3 na działkach nieobjętych żadną szczególną ochroną, uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest konieczne. Oznacza to, że aby je wykonać, wystarczy zgłoszenie budowy szamba do właściwego urzędu gminy. Co ciekawe, nie trzeba nawet czekać na decyzję i jeżeli urząd w ciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć planowane prace związane z budową.

Czy muszę zgłaszać budowę szamba poniżej 10 m3?

Budowa szamba bez zgłoszenia w urzędzie gminy jest samowolą budowlaną, czyli może wiązać się z pewnymi konsekwencjami, takimi jak grzywna, a nawet żądanie usunięcia szamba na koszt właściciela nieruchomości. Dlatego też nie warto ryzykować i złożyć wymagane dokumenty, zwłaszcza że wniosek nie jest skomplikowany i nie wymaga przedłożenia projektu budowlanego. Warto również mieć na uwadze, że podobnie może być z budową szamba większego niż 10 m3 bez uzyskania pozwolenia na budowę (samo zgłoszenie tego faktu jest niewystarczające).

proces budowy szamba betonowego na działce

Czy można wybudować szambo mimo istnienia sieci kanalizacyjnej?

Jeżeli na działkach budowlanych istnieją realne możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, to niestety nie można wybudować na nich szamba i tym samym zrezygnować z korzystania z kanalizacji. To samo tyczy się przydomowej oczyszczalni ścieków. Od reguły istnieją jednak wyjątki, które rozpatrywane są indywidualnie. Jedną z takich okoliczności jest sytuacja, w której przyłączenie do kanalizacji jest niemożliwe z powodów technicznych lub ekonomicznych.

W jakich odległościach od budynków i granicy działki można budować szambo?

Decydując się na budowę szamba, należy mieć na uwadze również przepisy prawa budowlanego, które określają, jak mają być usytuowane zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe w zabudowie jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej i zagrodowej, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu mieszkańców. Normy te można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Lokalizację szamba można więc wyznaczyć samodzielnie, ale z zachowaniem wymaganych odległości, tj.:

  • 5 m od ściany, okien i drzwi zewnętrznych budynku mieszkalnego lub rekreacyjnego, jak również magazynów produktów spożywczych;
  • minimum 2 m od granicy działki sąsiedniej, ulicy lub ciągu pieszego;
  • 15 m od ujęcia wody pitnej.

Odległości te stosuje się w przypadku szamb do 10 m3. Większe zbiorniki bezodpływowe będą wymagały zachowania stosunkowo większych odległości.

W przypadku domów jednorodzinnych położonych na niewielkich działkach, które uniemożliwiają zachowanie wymaganych odległości szamba, istnieje możliwość skrócenia podanych przez ministra dystansów. Wymaga to jednak złożenia odpowiednich wniosków do organu, który wydaje decyzje o warunkach zabudowy na danej działce.

Istnieją również pewne regulacje w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać zbiorniki na nieczystości ciekłe. Przede wszystkim muszą one być wybudowane z materiałów zapewniających zupełną szczelność, aby nie dopuścić do wycieków i skażenia gruntu i wód pitnych.

Czy do jednego szamba można podłączyć więcej budynków?

Rozporządzenie ministra infrastruktury zakłada, że istnieje możliwość przyłączenia kilku budynków do jednego zbiornika, jednak tylko w przypadku, w którym budynki te należą do jednego właściciela. Nie jest natomiast możliwe przyłączenie się do jednego szamba wraz z sąsiadami.

Jak zgłosić budowę szamba?

Aby zgłosić budowę szamba, należy zwrócić się do właściwego urzędu gminy lub miasta, który odpowiada za warunki zabudowy i złożyć wypełniony wniosek. Najczęściej wzory tego typu wniosków są dostępne na stronie internetowej urzędu. W większości przypadków zgłoszenie budowy szamba można również złożyć elektronicznie.

We wniosku trzeba będzie wskazać następujące rzeczy:

  • opis planowanego przedsięwzięcia, czyli: Budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3;
  • specyfikację techniczną zbiornika, czyli głównie opis materiału, z którego będzie on wykonany,
  • sposób prowadzenia budowy i termin jej przeprowadzenia.

Załączniki do wniosku: rysunek pokazujący umiejscowienie szamba na działce ze wskazaniem odległości, zwymiarowany rysunek zbiornika, oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.

Niekiedy będzie konieczne także złożenie wyjaśnienia, dlaczego nie jest możliwe podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

mężczyzna składający wniosek online o budowę szamba na działce

Zgłoszenie budowy zbiornika w innym celu niż gromadzenie ścieków

Budowa szczelnego zbiornika nie zawsze oznacza, że właściciel nieruchomości chce wykorzystywać go celem gromadzenia ścieków. Niekiedy betonowe szamba używane są jako zbiorniki na deszczówkę lub po prostu piwnice betonowe do przechowywania win i przetworów. W takim przypadku również należy dokonać zgłoszenia zamiaru budowy w urzędzie gminy, jednak nie trzeba będzie trzymać się odległości wymaganych dla zbiorników na nieczystości ciekłe.

Zgłoszenie budowy szamba — podsumowanie

Kiedy w pobliżu działki nie przebiega żadna nitka sieci kanalizacyjnej, właściciele nieruchomości stoją przed koniecznością budowy bezodpływowych zbiorników na ścieki. Instalacja szamba o pojemności do 10 m3 na działce wymaga jednak zgłoszenia tego faktu do urzędu gminy — w przypadku większych zbiorników trzeba uzyskać pozwolenie na budowę. Należy pamiętać, aby planując umiejscowienie szamba zachować odpowiednie odległości od granicy działki, ujęć wody pitnej, budynków czy linii rozgraniczającej drogi. Tylko właściwie wykonany, szczelny zbiornik będzie bezpiecznie służył utrzymaniu czystości na działce.
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: IMPERIA Web Studio